Laboratorium powstało w 2014 r., a jego kierownikiem została prof. dr hab. Anna I. Brzezińska. Aktualnie funkcję tę pełni prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, a opiekunem LaBRiU jest dr Małgorzata Rękosiewicz. Jest ono afiliowane przy Zakładzie Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju WPiK UAM. Ramą teoretyczną dla badań jest paradygmat kulturowo-historyczny, w którym zakłada się, iż procesy rozwoju powiązane są ze społecznym uczeniem się w kontekście kulturowym. Główny obszar badań to związki między procesami dojrzewania organizmu zachodzącymi spontanicznie, a procesami uczenia się od innych. Procesy uczenia się społecznego powodują, że spontanicznie zachodzące procesy dojrzewania zmieniają swój charakter. Dzieje się tak, kiedy poddawane są, szczególnie w sensytywnych okresach rozwoju stymulacji przez dostępny w kulturze system ofert. Celem badań jest wyjaśnianie mechanizmów rozwoju, leżących u podstaw różnych form uczenia się w kolejnych etapach dzieciństwa i dorastania oraz poszukiwanie efektywnych środków wspomagania procesu uczenia się. Metodologia badań nawiązuje do metody podwójnej stymulacji, zwanej, za Wygotskim, „eksperymentem nauczającym”, zmodyfikowanej przez Feuersteina jako „wzbogacanie narzędziowe”. Laboratorium znajduje się w fazie realizacji pierwszych projektów badawczych oraz  wyposażania w aparaturę badawczą.